اکثرا برای تولید اسپیس فریم یک رکاب در وسط سازه قرار می دهند که اصطلاحا اسپیس فریم تک رکاب می نامند یعنی در سلول سازه سیم استفاده شده و فقط یک رکاب جهت محکم کاری قرار داده می شود، که نسبت به اسپیس فریم پررکاب استحکام کمتری دارد.