بست اسپیس فریم یا اتصال ، به شکل پروانه ای در بازار موجود است که در ضخامت های مختلف تولید و به فروش می رسد.

بست اسپیس فریم تولید شده در نقش گستر با گوشت 8 در صد و با ورق کششی تولید می شود سیاست تولید با ورق کششی جهت آسیب ندیدن اسپیس فریم در فشارهای ناشی از شکستن قفل ، یا خراب شدن پیچ و مهره که در این صورت قفل خراب شده ولی به اسپیس فریم آسیبی وارد نمی گردد